VÅ¡ichni jsme proÅ¡li nÄ›jakým stupnÄ›m vzdÄ›lání: základní Å¡kolou, uÄiliÅ¡tÄ›m, stÅ™ední nebo vysokou Å¡kolou. Mohlo by se zdát, že by to na jeden život mohlo staÄit, ovÅ¡em stává se, že získáte takovou pracovní pozici, u níž sice bude vaÅ¡e vzdÄ›lání dostaÄující, ne vÅ¡ak tak obor. Ve vaÅ¡em novém zamÄ›stnání se mohou zabývat urÄitým specifickým programem (bankovnictví, pojiÅ¡Å¥ovnictví, výroba specifických produktů, zdravotnictví, úÄetní a daňoví poradci, a mnoho jiných), a k tomu bude zapotÅ™ebí urÄité dovzdÄ›lání. Ono to totiž v dneÅ¡ní dobÄ› není nic nezvyklého. Jak toho docílit, abyste – mnohdy o finanÄnÄ› velmi zajímavé místo – nepÅ™iÅ¡li?

Obchodní seminář

Pomohou různé typy vzdÄ›lávání pÅ™i zamÄ›stnání. Velká Äást firem a spoleÄností se stará o další rozvoj a vzdÄ›lávání svých pracovníků. A to proto, že se jim to vyplatí. Investice, vložené do zamÄ›stnanců v oblasti vzdÄ›lávání, se vrátí formou vyšší produktivity práce, pÅ™i Äemž využívání nových znalostí pÅ™i tom bude hrát důležitou roli.

VzdÄ›lávání může probíhat jednorázovými výcviky, semináři, kurzy, workshopy, outdoorové Äi teambuildingové programy. Anebo se nÄ›kdy musí stÅ™edoÅ¡kolák pÅ™ihlásit na vysokoÅ¡kolské studium a absolvovat je dálkovÄ› pÅ™i práci. Firma má zpravidla již provedenou analýzu vzdÄ›lávacích potÅ™eb a definované cíle vzdÄ›lávání, a pokud nejste v tomto ohledu příliÅ¡ silní v kramflecích, dovzdÄ›lání vás nemine.

OvÅ¡em není proÄ věšet hlavu. Velmi Äasto tyto různé doÅ¡kolovací aktivity probíhají v pracovní dobÄ›, anebo o víkendech v příjemných Å¡kolicích centrech. Berte to pozitivnÄ›, neboÅ¥ se tak můžete lépe seznámit i se svými kolegy a vaÅ¡e spolupráce ve spoleÄnosti pak bude mnohem snazší. A to, co se nauÄíte, můžete dobÅ™e zpeněžit.

Vysokoškolské vzdělání

Vzdělávání, vyplývající ze zákoníku práce

Velmi Äasto následné vzdÄ›lávání probíhá v oblasti bezpeÄnosti práce. V tomto případÄ› vzdÄ›lávací povinnost vyplývá přímo ze zákoníku práce a různých Å¡kolení se musí pravidelnÄ› úÄastnit jak vedoucí pracovníci, tak i zamÄ›stnanci. Dále ZP ukládá povinnost Å¡kolení požární ochrany, proÅ¡kolování Å™idiÄů referentů, Å¡kolení k zacházení s chemickými látkami a nebezpeÄnými odpady.